Hvordan går det med saltreduksjonen?

Mills legger nå frem sin rapport fra de første tre årene i Saltpartnerskapet. Leder for ernæring i Mills AS Marte Byfuglien, legger frem resultatene for gruppen som har jobbet med spisefett.

Saltpartnerskapet er et samarbeid mellom helsemyndigheter og mat– og serveringsbransjen om å redusere inntaket av salt i befolkningen. Mills har vært med i Saltpartnerskapet siden 2015, men startet selv saltreduksjon i margarin allerede for 15 år siden.

Norge har sluttet seg til Verdenshelseorganisasjons mål om å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer, herunder hjerte- og karsykdommer. Det er god dokumentasjon på at det er en sammenheng mellom saltinntak, blodtrykk og hjerte- og karsykdommer, og høyt blodtrykk blir ansett å være en av de viktigste risikofaktorene for redusert folkehelse. WHO anser reduksjon av saltinntaket i befolkningen til å være et av de mest kostnadseffektive folkehelsetiltakene, og har et mål om 30 % reduksjon i saltinntaket innen 2025. I Norge ble Saltpartnerskapet etablert i høsten 2015, og hadde som mål å redusere inntaket av salt i befolkningen med 15 % innen 2018.

I Mills har vi lenge hatt oppmerksomhet på helse i våre produkter og som en ansvarlig matvareprodusent anser vi det som en av våre viktigste oppgaver å kunne tilby forbrukerne sunnere produkter i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger.

Saltreduksjon i margarin

Mills har hverdagsprodukter som de fleste har et forhold til, og små endringer i våre produkter vil ha mye å si for det totale saltinntaket på grunn av våre store markedsandeler innenfor våre kategorier. I Vita hjertego’ ble saltinnholdet halvert fra 2004-2007, og ligger i dag på 0,8 g salt/100 g. Det er godt innenfor målet i Saltpartnerskapet og gjør at produktet også er Nøkkelhullsmerket.

De siste 15 årene har Mills redusert saltinnholdet med 25 %. Dette tilsvarer 180 tonn salt i årlig konsum.

Ulike strategier for å redusere salt

Reduksjon av salt har vi gjennomført på ulike måter. Vi har jobbet systematisk og trinnvis over flere år med å fjerne mengden tilsatt salt i produktene. En trinnvis metodikk er påkrevd fordi vi må være sikre at produktkvaliteten blir ivaretatt. Da vil vi samtidig hjelpe forbrukerne med å venne seg til en ny smak, ettersom det er en kjensgjerning at salt setter smak til maten.

Å forsøke å få forbrukerne til å velge produkter med mindre salt har også vært et virkemiddel vi har jobbet med over tid. Her har vi fått hjelp av Nøkkelhullsmerket.

Fortsatt for mange saltkorn

Selv med store reduksjoner av salt i våre margariner er vi ennå ikke i mål med alle våre produkter. Da Mills ble en del av Saltpartnerskapet ble alle produktene våre inkludert i saltreduksjonsplanene og vi jobber nå videre med å nå de målene som gjelder for alle produkter.Vi anser dette som et viktig bidrag for en bedre folkehelse.

Saltpartnerskapets målsetting på saltreduksjon.

30%7,0 g