Loven skal óg fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold. Derfor blir også loven kalt for «Menneskerettighetsloven for næringslivet». Loven skal også sikre allmenheten tilgang til informasjon.  

Åpenhetsloven pålegger en informasjonsplikt og en plikt til å gjøre aktsomhetsvurderinger. 

Hvordan arbeider Mills med aktsomhetsvurderinger? 

Gjennom våre mange leverandører påvirker vi arbeidere og lokalmiljø i store deler av verden. Ved å velge gode leverandører, stille tydelige krav og følge opp høyrisikoleverandører kan vi påvirke positivt.   

Arbeidet med sikring av leverandørene er i tråd med FNs bærekraftmål nr. 8 som handler om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. 

​Det gjennomføres årlig en aktsomhetsvurdering av alle leverandørene på mattrygghet og etikk og miljø. Mills benytter Sedex, verdens største plattform innen etikk og miljø, til å vurdere risikoen knyttet til produksjonsland og produktkategori. I løpet av 2021 har vi gjennomført ti revisjoner av leverandører. Høyrisikoleverandører er fulgt opp og organisasjonen har fortsatt å tilpasse seg en ny digital hverdag. Intervjuer, dokumentgjennomgang og «virtual factory tours» har blitt gjennomført via Teams. Her ser vi verdien av å ha langsiktige og gode relasjoner til leverandørene som vi kjenner godt fra fysiske møter over flere år. Gjennom Sedex har vi enkel tilgang til mer detaljerte revisjonsrapporter gjort av eksterne revisorer. Alle innkjøpere har oversikt over høyrisikoleverandører i egen portefølje, og skal sette mål om å redusere risiko.  

Hvordan rapporterer Mills om arbeidet med aktsomhetsvurderinger? 

Mills har vært medlem av Etisk Handel Norge siden 2014 og har redegjort for arbeidet med sikring av leverandørkjeden gjennom offentlige årsrapporter. Disse årsrapportene er tilgjengelige via nettsidene til Etisk Handel Norge.  

Årsrapport for 2022 til Etisk Handel Norge  

Mills utarbeider også en årlig rapport som viser hvordan arbeidet med å sikre etikk og miljø i leverandørkjeden inngår som en viktig del av det strategiske arbeidet med bærekraft.  

Bærekraftrapport 2022 – Mills AS 

Hvordan kan du få tilgang til mer informasjon om Mills sin aktsomhetsvurdering? 


Ta kontakt med vår forbrukerservice:  Kontakt – Mills AS