Ikon: Bærekraftsmål 8 Anstending arbeid og økonomisk vekst

FNs bærekraftmål nr. 8

Dette målet handler om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Arbeidslivet er en grunnstein i samfunnet

Å skape arbeidsplasser av god kvalitet er en forutsetning for en bærekraftig utvikling. Samtidig er jobbskaping en av de største utfordringene for alle land fram mot 2030. I Norge står mange utenfor arbeidslivet og flere kan være i risikogruppen for å falle ut. Sykefraværet i Norge er høyt.​

Årets resultater

Sykefravær:

Vår målsetning for fravær i 2022 var på 5,0%. Totalt endte fraværet i Mills på 5,7%, hvorav langtidsfraværet utgjorde 3,5% og korttidsfraværet 2,2 %.

Dette er dårligere enn vår målsetning, men hele 1,0 prosentpoeng bedre enn fraværet i foregående år.

Et korttidsfravær under 2,0% klassifiseres som normalt. Av korttidsfraværet på 2,2% skyldes 0,5% Covid-19. Utfordringen hos oss er derfor knyttet til å få ned langtidsfraværet.

Ansatte med langtidsfravær eller hyppig korttidsfravær har jevnlig blitt kalt inn til «Møteplassen», der NAV og bedrifthelsetjenesten (BHT) deltar sammen med nærmeste leder, for tettere oppfølgning og raskere hjelp.

HMS:

 • Vi jobber systematisk med HMS og gjennomfører HMS-internrevisjoner på fabrikkene.
 • Alle ansatte på fabrikkene har gjennomført øvelsen «en god dag på jobb» og «sees i morgen» som omhandler arbeid og psykisk helse.
 • Fabrikkene har lokale årshjul med aktiviteter for å fremme helse og trivsel, dette kan være sosiale arrangementer, turer og treninger.
 • Fabrikken i Fredrikstad er med i HjemJobbHjem, som er en grønn mobilitetsordning for bedrifter i nedre Glomma-regionen. Målet er å få flere ansatte til å gå, sykle eller reise kollektivt til og fra jobb.
 • Det er etablert egen sykkelgarasje ved hovedkontoret på Grünerløkka og vi tilbyr sykkelreparasjon på jobb to ganger i året.

Ulykker og fravær:


Vi har en nullvisjon på antall ulykker med fravær, men det endte på totalt 13 fraværstilfeller relatert til seks ulykker.

Åtte av fraværstilfellene er fra samme hendelse, som var en alvorlig hendelse i fabrikken i Drammen.

Som følge av et rutinebrudd ble det dannet klorgass da to vaskemidler som ikke skal blandes sammen, ble blandet.

Åtte operatører ble eksponert for klorgassen og innlagt på sykehus over natten. Ingen fikk alvorlige eller permanente skader. Det ble etter denne hendelsen iverksatt flere ulike tiltak for å sikre at dette ikke skal skje igjen.

Saken er nå henlagt hos politiet da intet straffbart forhold anses bevist.

Likestilling i Mills

 • Kjønnsbalanse: 38 prosent kvinner, 62 prosent menn
 • Midlertidige stillinger: 64 prosent kvinner, 36 prosent menn
 • Foreldrepermisjon (gjennomsnitt): 16 uker for kvinner og 13 uker for menn
 • Deltidsansatte: 42 prosent kvinner, 58 prosent menn

Medarbeiderutvikling:

 • Vi har gjennomført kurset «Rosa Kompetanse» for ledelsen og utvalgte medarbeidere. Kurset handler om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk
 • Vi har gjennomført flere interne kurs gjennom Agra Academy: Brand Academy for marketing-avdelingen og lederutviklingskursene; «Lede gjennom innflytelse» og «Lede andre», samt kurs i prosjektledelse og optimalisering av medarbeidersamtaler.
 • I tråd med ønsker fra de kontoransatte, har vi etablert en fleksibel arbeidsform med inntil 2 dagers hjemmekontor per uke.
 • I etterkant av medarbeiderundersøkelser har vi gjennomført workshops for å utarbeide handlingsplaner for avdelingene.
 • Det er gjennomført kartlegging blant ledere om ønskede tema / fokusområder til våre nye ledertreningsprogram.
 • I samarbeid med NHO og Moment har vi gjennomført ledertreningsprogram for førstelinjeledere i fabrikkene.
 • Vi gjennomførte Millskonferansen i juni og samlet ca 200 av våre ansatte i Drammen. Hovedmålsetninger var å styrke samarbeid, øke stoltheten og orientere om retning videre etter pandemien.

Mål innen 2025

• Nullvisjon ulykker, friskhetsgrad 96 prosent.
• Alle ansatte kjenner vår bærekraftstrategi og kan engasjere seg i arbeidet for mer bærekraftig drift.
• Sterkt og tydelig fokus på mangfold, kjønn, alder og kulturell bakgrunn.
• Anerkjent lærlingebedrift i Drammen og Fredrikstad.
• «Aktiv og sunn i Mills»-satsning bidrar til at våre ansatte kan ta gode og miljøvennlige valg.

Medarbeider ved fabrikken i Drammen, i truck på lageret.

Tiltak i 2023:

• Nullvisjon på antall ulykker og en friskhetsgrad på 95%.
•Arbeidsglede og motivasjon gjennom mestring, autonomi og mening og jobbe for å oppnå vårt mål om økt VIS-score.
• Mangfold og likestilling: God informasjon til organisasjonen og opprette mangfold- og inkluderingsutvalg.
• Lærende og inkluderende bedrift med fokus lærlinger og et inkluderende arbeidsliv.
• Aktiv og sunn i Mills: årlige medarbeiderprosjekter

Vårt løfte innen 2025:

Være blant Norges mest ansvarlige og attraktive arbeidsgivere.

Siren og Rebekka var summer interns i Mills

Siren Dahlsveen og Rebekka Sanna var summer interns i 2022.

De jobbet gjennom sommeren intensivt med hvert sitt vekstcase for merkevarene Olivero og Plantego’. I tillegg har de sett på hvordan Mills AS kan kommunisere aktuelle bærekraftstiltak mot en yngre målgruppe. Resultatene ble presentert for marketingavdelingen på deres siste dag, til stor begeistring og entusiasme.

– Tiden i Mills har vært utrolig lærerik med ansvar fra første dag. Vi har jobbet med reelle caser som er aktuelle for Mills. Underveis har vi mottatt mye støtte og veiledning, og det har vært en trygg plass å komme til, sier Siren.

Rebekka viser til at det i stillingsannonsen sto det at man skulle jobbe i «en av landets beste marketingavdelinger».

– Etter å ha jobbet i Mills i sommer kan jeg absolutt bekrefte det! Sommeren i Mills har vært lærerik, morsom og gitt mersmak, så nå gleder meg til å komme ut i arbeidslivet!

Vi takker Siren og Rebekka for denne gang og ønsker lykke til!