Ikon: Bærekraftsmål 13 Stoppe klimaendringene

FNs bærekraftmål nr. 13

Klimaendringer er et globalt spørsmål og kjenner ingen landegrenser. Økningen av gjennomsnittstemperaturen må begrenses til 1,5 °C dersom verden skal unngå katastrofale konsekvenser i fremtiden.

Valg av råvarer gir stor klimaeffekt

Produksjon og forbruk av mat står for en tredjedel av klimagassutslipp og bruker store mengder vann. Kombinasjonen av klimaendringer, befolkningsvekst og dagens system for matproduksjon gir et press på mange råvarer og naturressurser. ​

Vårt klimaregnskap

​Mills oppnådde i 2021 92% reduksjon i egen produksjon (Scope 1 + 2), blant annet ved hjelp av utfasing av fossil energi og overgang til fornybar strøm med opprinnelsesgaranti. I 2022 har vi fortsatt å kompensere for resterende utslipp slik av vi opprettholder såkalt netto null utslipp. Samtidig jobber vi for minimum 42 prosent nedgang i Scope 3-utslipp innen 2030 og klimanøytrale produkter senest 2050. Vi utarbeider årlige klimaregnskap i tråd med GHG-protokollen for å følge nøyaktig utvikling av utslippene. ​

I tillegg til Scope 1 og 2 – vår direkte påvirkning – har vi også valgt å inkludere avfall, transport, tjenestereiser, brensel og energirelaterte aktiviteter, resirkulering av emballasje etter bruk, råvarer og emballasje under Scope 3. Under er vårt samlede klimaregnskap for 2022, samt utviklingen fra 2021 og 2020. ​

Vi er godt fornøyde med at resultatet for 2022 viser hele 15.5% reduksjon i totale CO2-utslipp (Scope 1, 2 og 3). Dette skyldes flere faktorer. Elektrifisering av fabrikken i Fredrikstad ble gjort desember 2021 og førte til en halvering av CO2-utslipp fra hele Mills’ produksjon. På emballasjesiden har overgang til resirkulert i alle tuber fra mai 2022 gitt store CO2-reduksjoner. Bruk av mer nøyaktige klimafaktorer etter at NORSUS har gjennomført LCA-analyser på produkter i alle våre kategorier spiller også inn. En annen forklaring på nedgangen i totalsummen skyldes en kombinasjon av lavere innkjøp etter større lagerbeholdning under pandemien og noe redusert produksjon. Når vi ser på CO2-utslipp per produsert tonn, så er nedgangen på 9% sett mot 2021.

2020-resultatene var første år med fullstendig klimaregnskap. Dette året er derfor vår grunnlinje for våre langsiktige 1,5 graders klimareduksjonsmål, validert av Science Based Tagets initiative.​

Totale klimautslipp 2022

Råvarer og emballasje er de to største kildene til klimagassutslipp.Klimaregnskap 2022

Alle tall er oppgitt i tonn CO2 - ekvivalenter.

202020212022
Scope 1
Scope 1 Totalt1 6291 709172
Transport7314
Stasjonær forbrenning1 5381 516140
Kjølegasser8419018,8
Scope 2
Scope 2 Totalt5 7882931
Elektrisitet5 77000
Fjernvarme182931
Scope 3
Scope 3 Totalt92 99193 53980 326
Nedstrøms transport og distribusjon1 0451 133994
Avfall343424220
Brensel og energirelaterte aktiviteter935618198
Emballasje13 57114 21010 140
Tjenestereiser13481132
Råvarer74 33474 34766 137
Oppstrøms transport og distribusjon2 0222 1742 026
Resirkulering av solgte produkter598552478
SUM100 40795 27880 529

Energiforbruk per tonn produserte vare har gått ned med 4,8 % fra 2021 til 2022. Energireduserende tiltak på fabrikkene og overgang fra oljekjele til elkjele i Fredrikstad, har bidratt til en nedgang i samlet energiforbruk pr. tonn, til tross for volumnedgang og utfordrende markedssituasjon

Vannforbruk per tonn produserte vare har gått marginalt opp fra 2021 til 2022. Vi jobber kontinuerlig for å redusere vårt vannforbruk på alle lokasjoner.


Grafen viser klimautslipp fra vugge til grav, såkalte Scope 1, 2 og 3-utslipp. Fullstendig klimautslipp ble rapportert første gang i 2020. Sett mot 2021 har vi hatt en nedgang på 9% i klimagassutslipp per produsert tonn.

Visste du at...

I en LED-pære blir 80 prosent av energien til lys, mens bare 5 prosent av tilført energi blir til lys i en vanlig glødepære!

Årets resultater:

Energieffektivisering:
• Videreført arbeidet med å skifte til mer energieffektive pumper i fabrikk. Estimert reduksjon 286 000 kWh. 
• Skiftet til ledlys på rognlageret i Finneidfjord
• Ferdigstilt skifte til ledlys i Fredrikstad
• Videreført arbeid med å optimalisere vaskeprosessene, for å spare energi og vann
• Etablert prosjektgruppe for å tilfredsstille nye og strengere krav til vannrensing i både Fredrikstad og Drammen
• Etablert el-bil ladere i Drammen
• Gjennomført en kost/nytte-vurdering av solceller i Fredrikstad og Drammen

Andre områder:
• Tatt i bruk klodemerket på alle Soft Flora-produktene
• Overgang til tuber laget av 100% resirkulert aluminium.
• Treplanting
• Utarbeidet klimaregnskap for 2021

Totalt i Mills har det vært en reduksjon i åtte av 12 avfallskategorier fra 2021 til 2022. Det har vært økning innen papir, plast, glass og slam. 2022 har vært preget av et stort byggeprosjekt i fabrikken i Drammen. Dette har medført en generell økning på alle kategorier, hvorav farlig avfall og glassavfall fortsatt er høyt.

Mål innen 2025

• Klimanøytral produksjon.
• 15% reduksjon av klimautslipp på råvarer og emballasje.
• Leverandører har satt klimamål.
• Klimamerkede produkter i alle kategorier.
• Klima- og miljøfokus i nye anlegg og
prosesser.

Poteter i Delikat potetsalat kommer fra Sande i Vestfold.

Tiltak i 2023

• Etablere plan for fremtidens renseteknologi i Drammen og Fredrikstad.
• Kartlegge potensiale for energigjenvinning og etablere en ambisiøs ENØK-plan for neste STP-periode.


Scope 1 og 2:
• Overvåke ENOVA-utlysinger for «Klima og energisatsinger i industrien»
• Gjennomføre ENØK-tiltak.
• Videreføre støtten til klimakompenserende treplanting i Myanmar

Scope 3:
• Agra konserninnkjøp følger opp krav til leverandører om klimamål
• Kontinuerlig jobbe frem klimareduserende tiltak og forankre dem i organisasjonen.

Vårt klimaløfte

Klimanøytral produksjon fra 2021 og 42 prosent reduksjon i Scope 3
innen 2030.

Leverandører som står for 70 prosent av klimautslipp fra råvarer og emballasje skal ha satt seg Science based targets-validerte klimamål.

Klimakonkurranse i Mills

Vinteren 2022 gjennomførte vi klimakonkurranse internt i Mills. I to uker ble aktiviteter og innkjøp logget i appen «Ducky». Delt opp i lag konkurrerte vi om å leve mest mulig klimavennlig.

Det var til slutt laget «Klimaglede» bestående av Thea Monika, Isabel, Amir, Fehmi og Emilis fra fabrikken i Drammen som gikk av med seieren. Gratulerer!

I en undersøkelse i etterkant svarte hele 78 prosent at deltakerne at konkurransen hadde gitt økt bevissthet for å ta gode klimavalg fremover.

Støtte til mangroveskog i Myanmar


Siden 2021 har Mills støttet klimakompenserende treplanting i Myanmar gjennom Worldview International Foundation (WIF).

I 2022 plantet stiftelsen ut 6279 hektar, på ni ulike områder. Målet for 2023 er å øke til 10 000 hektar i året og da vil antall trær passere 100 millioner siden 2012. I sin årsrapport skriver WIF at stiftelsen samarbeider med over 100 lokalsamfunn, og har utviklet flere tiltak som gir arbeidsplasser i bærekraftige utviklingsprosjekter.

Stiftelsen jobber også med bevaring av de ulike mangroveskog-variantene. Nå har de samlet 53 ulike typer i genbank. De viser til høy overlevelsesevne blant trærene som plantes ut, over 96 prosent på sju av de ni områdene.

Mills' støtte bidro i 2022 til plantingen av 7500 trær, noe som utgjør 1682 tCO2e.

Mills bruker Klodemerket

Vi vet at halvparten av nordmenn ønsker å spise mer klimavennlig. Samtidig synes bare 1 av 10 synes det er enkelt å vite hvilken klimapåvirkning de enkelte matvarene har (Norstat april 2019). Vi innfører klodemerket for å gjøre det lettere for forbruker å ta klimasmarte valg. Klodemerket viser hvilke produkter som har lavt eller veldig lavt klimaavtrykk.

Soft Flora var det første Mills-produktet som fikk Klodemerket. Snart følger Delikat Klassisk potetsalat og Melange i folie etter.

Klodemerket er etablert av Orkla for å hjelpe forbrukere å finne klimavennlige alternativer. Merkeordningen er tilgjengelig for alle norske matprodusenter som oppfyller kravene.

Klimaskalaen er laget i samarbeid med forskningsinstituttet RISE.

Soft Flora med klodemerket

Klimaavtrykket fra Soft Flora er en femtedel av meierismør

Plantebaserte margariner er klimavinnerne i en studie gjennomført av Norsk institutt for bærekraftsforskning (NORSUS) på oppdrag fra Mills AS. Her ble klimaavtrykk fra Soft Flora og øvrige margariner fra Mills sammenliknet med meierismør fra Tine.

Resultatene fra livsløpsanalysen viser at det er råvarene som utgjør den største andelen av miljøpåvirkningen, både for margarinproduktene og for meierismør.

Soft Flora er laget av planteoljer (hovedsakelig rapsolje), vann og litt skummet melk, mens meierismør er basert på en animalsk råvare; fløte.

Mens 1 kg meierismør gir et klimaavtrykk på 10,4 kg CO2e, er tilsvarende tall for Soft Flora 1,8 CO2e.

Det årlige «merutslippet» ved bruk av meierismør i stedet for Soft Flora i Norge sammenlignes med utslippet fra 72.000 biler som hver kjører 500 mil.