Oppfølging av våre leverandørkjeder

Vi jobber systematisk med risikobildet i vår egen leverandørkjede og for å sikre at leverandørene etterlever våre krav til etikk og miljø. I 2020 hadde vi 1589 leverandører.

Gjennom våre mange leverandører påvirker vi arbeidere og lokalmiljø i store deler av verden. Ved å velge gode leverandører og stille tydelige krav kan vi påvirke positivt.

Les om hvordan vi jobber med aktsomhetsvurderinger i tråd med åpenhetsloven her.

 Årsrapport Etisk Handel Norge 2023

For oppnå vår ambisjon har vi tatt store steg i riktig retning

 

1.Årlig risikovurdering

Vi gjør årlig risikovurdering av alle våre kontrakterte råvarer og emballasjeartikler og følger opp høyrisikoleverandører ved god hjelp av Sedex og Etisk handel Norge.

I 2020 ble det foretatt 22 revisjoner og fabrikkbesøk hvor etisk handel var en del av oppfølgingen.

 

2.Etablert en policy

Vi har etablert en policy for forretningsdrift som dokumenterer våre forpliktelser vedrørende leverandøroppfølging.

Les Policy for bærekraftig forretningspraksis

 

3.Etablert en avskogingspolicy

Vi har også etablert en avskogingspolicy, samt kartlagt og fulgt opp leverandører av høyrisikoråvarer.

 

4.Vårt egenutviklede verktøy

Vårt egenutviklede verktøy Råvare4kanten er benyttet på et bredt utvalg råvarer for å vurdere ulike bærekraftaspekter. Dette hjelper oss med å ta bedre valg og finne forbedringsprosjekter sammen med leverandørene våre.