FNs bærekraftsmål nr 8 anstendig arbeid og økonomisk vekst

FNs bærekraftmål nr. 8

Dette bærekraftsmålet handler om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Våre innkjøp har store ringvirkninger

Varer som norske bedrifter kjøper og selger kan være produsert under ulovlige eller ikke bærekraftige forhold som følge av for eksempel miljøkriminalitet, bruk av tvangsarbeid, barnearbeid, helseødeleggende arbeidsplasser eller lønn under fattigdomsgrensen. ​

I 2021 har vi jobbet videre med risikovurderinger og oppfølging. I løpet av året har vi gjennomført ti revisjoner av leverandører. Høyrisikoleverandører er fulgt opp og organisasjonen har fortsatt å tilpasse seg en ny digital hverdag. Intervjuer, dokumentgjennomgang og «virtual factory tours» har blitt gjennomført via Teams. Her ser vi verdien av å ha langsiktige og gode relasjoner til leverandørene som vi kjenner godt fra fysiske møter over flere år. Vi bruker systemet Sedex for enklere tilgang til mer detaljerte revisjonsrapporter gjort av eksterne revisorer.

Visste du at..

Mills er en del av Agra og at våre anskaffelser gjøres av konsernets felles innkjøpsavdeling? Dette gjør oss til en aktør med større mulighet til å påvirke leverandørene positivt, med innkjøpere som har spisskompetanse i de ulike kategoriene vi kjøper.

Årets resultater

 • Etablert verktøyet Power-BI og dokumentert og besluttet rutinebeskrivelse for årlig risikokartlegging og leverandøroppfølging av alle kontrakterte råvarer og emballasjeartikler.
 • Oppfølging av høyrisikoleverandører ved god hjelp av Sedex og Etisk handel Norge.
 • Gjennomført ti leverandørrevisjoner, hvor etikk- og miljøtematikk er hovedårsak for besøket.
 • Risikoanalyse for vann utarbeidet og gjennomgått i Mills og Agra.
 • Startet opp årlig risikovurdering opp mot vår zero deforestation policy.
 • Gjennomført pilot på kompetanseutvikling av risikoleverandører, med opplæring og tilgang til policies og prosesser.
traktor fra potethøsting

Mål innen 2025

 • Alle våre leverandører av direkte varer er kontrollert og fulgt opp i tråd med våre krav til etikk og miljø.
 • Alle leverandører av direkte varer, samt de viktigste leverandørene av indirekte varer og tjenester, er omfattet av system for risikokartlegging og oppfølging. Systemet er digitalisert og (delvis) automatisert.
 • Samarbeider med leverandører om forbedring og velger systematisk kun leverandører som tilfredsstiller våre minimumskrav.
 • 15 prosent reduksjon i klimautslipp i leverandørleddet.
gulrøtter med rester av jord

Våre tiltak i 2022/2023

 • Innarbeide og etablere målbart system for risikokartlegging og leverandøroppfølging for å minimere risiko per portefølje.
 • Alle leverandører av direkte varer risikokartlegges årlig. Alle høyrisikoleverandører følges opp og eventuelle forbedringstiltak er identifisert eller igangsatt.
 • Utarbeide minimumskrav for etikk, miljø, dyrevelferd, avskoging og klima som alle nye leverandører av direkte varer skal tilfredsstille.
 • Etablere Agra policy for dyrevelferd.
 • Stille krav om at leverandører som utgjør minimum 70 prosent av vårt klimautslipp skal ha etablert egne klimamål.

Vårt løfte innen 2025:

Alle våre leverandører kontrolleres og følges opp jevnlig. ​

Bidra til et mer bærekraftig landbruk og fiske, anstendige arbeidsforhold og god dyrevelferd i leverandørkjeden​

Møt en av våre leverandører

Ole Kind og familien har levert poteter til Mills siden 1985. De holder til i Sande – bare et kvarters kjøretur fra fabrikken i Drammen, hvor Delikat potetsalat produseres. Sammen har vi som mål å lage verdens mest klimavennlige potet.

Gjennomført water risk assessment

I 2021 har vi etablert en «Agra water risk assessment» der vi ser på utfordringer knyttet til vann – globalt, i våre egne fabrikker samt for råvarene vi kjøper inn til våre produkter. Fremover skal vi gjøre en årlig oppdatering av denne, samt sikre at spørsmål relatert til vann er inkludert i innkjøpernes risikovurderinger i sine porteføljer.

Som matprodusent ser vi det som naturlig å utarbeide en risikovurdering av området vann. Vi er med på å påvirke vannforbruk nasjonalt og globalt, primært gjennom råvarene vi velger å kjøpe inn. ​

Vi ønsker å monitorere utviklingen av denne risikoen årlig og gjøre det vi kan for å bidra til å løse fremtidige utfordringer. Spørsmål relatert til vann vil inkluderes i innkjøpernes risikovurderinger av sine porteføljer. Ved utvikling av nye produkter vurderes også påvirkning av vann for alle nye råvarer. ​

Visste du at..

70 prosent av verdens vannforbruk går til jordbruk, 20 prosent til industri og kun 10 prosent til hushold og annet bruk?

hånd høster agurk

Mills har vært medlem av Etisk Handel Norge siden 2014

I disse årene har vi profesjonalisert arbeidet med å følge opp selskapets rundt 130 leverandører av råvarer og emballasje.

Etikk og miljø i leverandørkjeden er et prioritert område i vår bærekraftstrategi og et velkjent tema på interne møter, opplæringsdager og i dialogen med våre leverandører. Våre ambisiøse målsetninger og detaljerte aktivitetsplaner følges opp av ledergruppen i Mills, konsernledelsen og eiere to ganger i året.

Fabrikkansatt pakker kaviar

Sertifisering av marine råvarer

I 2021 gikk vi fra 97 prosent MSC-sertifiserte råvarer til 13,5 prosent. Dette skyldes at både sild og skreirogn fikk suspendert sine sertifikater.

Statene som fisker sild har ikke kommet til enighet omkring kvotefordeling innenfor vitenskapelige råd, slik at den langsiktige bærekraften til disse viktige nøkkelartene sikres. Vi er i tett dialog med MSC og produsentene om utviklingen på dette området.

Skrei fisket innenfor 12 nautiske mil, har mistet sine sertifikater grunnet fare for bifangst av kysttorsk. Norges Fiskarlag håper at det skal bli mulig å resertifisere skreifiskeriet innen neste skreisesong, og følger spent myndighetenes arbeid med kysttorskforvaltningen.

logo msc-sertifisering for bærekraftig sjømat

MSC-sertifisering

MSC (Marine Stewardship Council) sitt miljømerke, som du finner på sjømatprodukter i butikken, viser til at den villfangede sjømaten i forpakningen kommer fra et bærekraftig fiskeri.

MSC-sertifiserte fiskerier må bevise ovenfor et uavhengig sertifiseringsorgan at

 1. Fiskebestandene det fiskes på er bærekraftige
 2. At fiskemetodene har minimal negativ påvirkning på sårbare habitater
 3. At forvaltningspraksisen i fiskeriet er god

Egg fra frittgående norske høner i Mills majones

All Mills majones og majonesbaserte produkter inneholder eggeplommer fra norske frittgående høner. En frittgående eggproduksjon gir hønene mulighet til en naturlig atferd.

egg på gul bakgrunn