Bærekraftsmål nr 13 stoppe klimaendringene

FNs bærekraftsmål nr. 13

Klimaendringer er et globalt spørsmål og kjenner ingen landegrenser. Økningen av gjennomsnittstemperaturen må begrenses til 1,5 °C dersom verden skal unngå katastrofale konsekvenser i fremtiden.

Valg av råvarer gir stor klimaeffekt

Produksjon og forbruk av mat står for en fjerdedel av klimagassutslipp og bruker store mengder vann. Kombinasjonen av klimaendringer, befolkningsvekst og dagens system for matproduksjon gir et press på mange råvarer og naturressurser. ​

Årets resultater

Vita hjertego' grønnsakspostei

Smør har fem ganger høyere klimautslipp enn margarin

– En overraskende stor forskjell! Vi visste at plantemargarin var et bedre klimavalg, men ikke at det var så mye…

Mer om

Godkjente klimamål

Mills har fått godkjent klimamål av anerkjente Science Based Targets initiative: Det betyr at målene faktisk er ambisiøse nok til å bidra til å begrense temperaturstigningen til maks 1,5 grad.

Foreløpig er det kun ni andre norske selskap som har fått denne godkjenningen, men vi vil gjerne ha med oss flere!

Science Based Targets-initiativet (SBTi) er et samarbeid mellom FNs Global Compact, World Resources Institute (WRI), World Wide Fund for Nature (WWF) og Carbon Disclosure Project (CDP). Initiativet gir støtte til bedrifter som ønsker å sette klimamål i tråd med vitenskapelige modeller.

Muligheten til å få våre mål validert av SBTi har vært førende i arbeidet med å sette våre langsiktige og ambisiøse klimamål. På kort tid har vi etablert et fullstendig klimaregnskap. Dette gjør at vi vet hvilke områder vi skal prioritere for å oppnå klimanøytral produksjon innen 2030 og deretter klimanøytrale produkter i god tid innen 2050.

Ansatte på lager i Mills ved gaffeltruck

Mål innen 2025

 • Klimanøytral produksjon.​
 • 15 prosent reduksjon av klimautslipp på råvarer og emballasje.​
 • Leverandører som står for 70 prosent av klimautslipp skal ha satt seg klimamål. ​
 • Klimamerkede produkter i alle kategorier.​
 • Klima- og miljøfokus ved design av nye anlegg og prosesser.
To ansatte i fabrikk ser på et dokument

Tiltak i 2022/2023

Scope 1 og 2​

 • Vurdere utfasing oljefyr i Finneidfjord og Kolobrzeg.
 • Gjennomføre ENØK-tiltak; skifte til LED- lamper, bevegelsessensorer, isolering av rør og optimalisere vaskeprosesser.
 • Gjennomføre forprosjekt for varmegjenvinning i Fredrikstad.
 • Støtte treplanting i Myanmar i regi av Thor Heyerdahl Foundation for å kompensere restutslipp.

Scope 3​

 • Krav til leverandører som står for minimum 70 prosent av våre klimautslipp om å sette klimamål.
 • Utarbeide planer og system for å muliggjøre skifte til råvarer, emballasje og leverandører med lavere utslipp – samt måling av reduksjon mot 2030.
 • Skifte til tuber av resirkulert aluminium.

Vårt klimaløfte

Klimanøytral produksjon fra 2021 og 42 prosent reduksjon i Scope 3 innen 2030. Leverandører som står for 70 prosent av klimautslipp skal ha satt seg klimamål​ innen 2025.

Vårt klimaregnskap

​Mills’ klimamål i løpet av 2021 var netto nullutslipp for egen produksjon (Scope 1 + 2). Samtidig jobber vi for minimum 42 prosent nedgang i Scope 3-utslipp innen 2030 og klimanøytrale produkter senest 2050. Vi utarbeider årlige klimaregnskap i tråd med GHG-protokollen for å følge nøyaktig utvikling av utslippene. ​

I tillegg til Scope 1 og 2 – vår direkte påvirkning – har vi også valgt å inkludere avfall, transport, tjenestereiser, råvarer og emballasje under Scope 3. Under er vårt samlede klimaregnskap for 2021, samt utviklingen fra 2020 og 2019. ​

2020-resultatene var første år med fullstendig klimaregnskap. Dette året er derfor vår grunnlinje, validert av Science Based Tagets initiative.​

Totale klimautslipp 2021

Emballasje og råvarer er de to største kildene til klimautslipp.Klimaregnskap 2021

Alle tall er oppgitt i tonn CO2 - ekvivalenter.

201920202021
Scope 1
Scope 1 Totalt1 6821 6291 709
Transport1173
Stasjonær forbrenning1 4101 5381516
Kjølegasser26284190
Scope 2
Scope 2 Totalt1 2765 78829
Elektrisitet1 2185 7700
Fjernvarme581829
Scope 3
Scope 3 Totalt58 28192 99193 539
Nedstrøms transport og distribusjon-10451 133
Avfall292343424
Brensel og energirelaterte aktiviteter-935618
Emballasje-13 57114 210
Tjenestereiser41613481
Råvarer55 79774 33474 347
Oppstrøms transport og distribusjon1 7762 0222 174
Resirkulering av solgte produkter-598552
SUM61 239100 40795 278
Chart by Visualizer

Energiforbruket har gått noe opp. Dette skyldes både at volumet har gått ned i tillegg til mer utfordrende produksjonsplanlegging som følge av pandemi og beredskapslager.

Chart by Visualizer

Vi jobber kontinuerlig for å redusere vårt vannforbruk på alle lokasjoner.

Chart by Visualizer


Grafen viser klimautslipp fra vugge til grav, såkalte Scope 1, 2 og 3-utslipp. Fullstendig klimautslipp ble rapportert første gang i 2020. Langsiktig klimamål er klimanøytrale produkter senest 2050.