FNs bærekraftsmål nr 8 anstendig arbeid og økonomisk vekst

FNs bærekraftmål nr 8

Dette målet handler om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Arbeidslivet er en grunnstein i samfunnet

Å skape arbeidsplasser av god kvalitet er en forutsetning for en bærekraftig utvikling. Samtidig er jobbskaping en av de største utfordringene for alle land fram mot 2030. I Norge står mange utenfor arbeidslivet og flere kan være i risikogruppen for å falle ut. Sykefraværet i Norge er høyt.​

Årets resultater

 • HMS: Vi har en nullvisjon på antall ulykker med fravær, men dette endte på totalt ni ulykker. ​Vi har gjennomført rekonstruksjoner av ulykkene for å unngå at det skjer flere ganger.
 • Totalt endte fraværet på 6,7 prosent, herav 5 prosent langtidsfravær og 1,7 prosent korttidsfravær. Dette var 0,8 prosentpoeng dårligere enn foregående år. Målsetningen for 2021 var på 5 prosent. ​
 • Gjennomført hyppigere allmøter på Teams.​
 • Engasjert medarbeidere i prosjekt «MatVinn» i samarbeid med Fremtiden i våre hender
 • Innført nytt intranett for alle i Mills, Workplace.
Fabrikkansatt pakker kaviar

Mål innen 2025

 • Nullvisjon ulykker, friskhetsgrad 96 prosent
 • Alle ansatte kjenner vår bærekraftstrategi og kan engasjere seg i arbeidet for mer bærekraftig drift.​
 • Sterkt og tydelig fokus på mangfold, kjønn, alder og kulturell bakgrunn. ​
 • Anerkjent lærlingebedrift i Drammen og Fredrikstad.​
 • «Aktiv og sunn i Mills»-satsning bidrar til at våre ansatte kan ta gode og miljøvennlige valg.  ​
Smilende fabrikkansatt

Likestilling i Mills: Fire ting å glede seg over og én ting vi kan blir bedre på

 1. Snittlønnen er nesten helt lik i Mills mellom kvinner og menn
 2. Vårt største avdeling, forsyning, er historisk sett en relativt «mannsdominert» fagområde. Ledergruppen består av fire kvinner og like mange menn. Vi har en kvinnelig fabrikksjef i Fredrikstad og sjefen i Drammen er en mann.
 3. Forfremmelser i Mills de siste to år er likt fordelt mellom kvinner og menn; 8 kvinner og 7 menn.
 4. 62 prosent av de ansatte i Mills er menn. I 2021 ansatte Mills flere kvinner enn menn. 56 prosent av alle nyansatte i Mills 2021 er kvinner.
 5. Ledergruppen består av fem menn og én kvinne, noe som representerer en betydelig ubalanse mellom kjønn. Vi håper at tiltakene som gjøres gjennom økt rekruttering og forfremmelser av kvinner fører til at forskjellen utjevnes over tid.

Tiltak i 2022/2023

 • HMS: Nullvisjon ulykker, friskhetsgrad 95 prosent.
 • Mangfold og likestilling: God informasjon til organisasjonen om våre mål og arbeidet innen mangfold og likestilling.
 • Lærende og inkluderende bedrift: Strategi for lærlinger og tilrettelegging for at personer som strever med å komme inn i arbeidslivet får arbeidserfaring.
 • Oppmerksomhet rundt arbeidsglede og motivasjon: Mål om å øke score på neste medarbeiderundersøkelse
 • Aktiv og sunn i Mills: Årlige medarbeiderprosjekter og tilrettelegging for sunnere valg for egen helse og kloden.
 • Strategiske partnerskap som engasjerer ansatte, gir mening og støtter opp om de viktigste områdene i overordnet strategi.

Vårt løfte innen 2025:

Være blant Norges mest ansvarlige og attraktive arbeidsgivere.