Vi erkjenner problemet

I Mills vet vi at hvordan vi produserer og konsumerer mat er nøkkelen til en sunn og bærekraftig fremtid. Og vi har forpliktet oss til å møte disse utfordringene.  ​

Vi vet at matbransjen står for mer enn en fjerdedel av alle CO2-utslipp, at den bruker 70 prosent av alt ferskvann og er den dominerende årsaken til den dramatiske nedgangen i biologisk mangfold. Vi vet også at vi står overfor en global fedmeepidemi og at overvekt har blitt en av vår tids største helseutfordringer.

Bærekraftdirektør Emilie Olderskog.

Det vi jobber med hver dag er altså en av verdens største utfordringer. Men «Fikser vi maten, så fikser vi mye». Det motiverer i hvert fall meg.

Steg 1 er å erkjenne utfordringene og at vi er en del av dem. Det har vi i Mills gjort. Vi har revidert bærekraftstrategien i 2021, blitt mer konkrete og hevet ambisjonene. Steg 2 kan vi kalle «What gets measured gets done”.

Jeg er stolt av at vi i løpet av 2021 har kommet mye lengre når det gjelder kunnskap og tallfestet statistikk om vår påvirkning.

Når det gjelder emballasje, så vet vi nå hvor mange prosent som reelt kan materialgjenvinnes etter bruk og vi vet klimaavtrykket av de ulike materialtypene vi bruker.

Vår konsern innkjøpsavdeling har kartlagt opprinnelsesland på alle råvarer og emballasje vi kjøper inn. Det gjør at vi kan beregne risiko for brudd på våre etiske retningslinjer, risiko for avskoging og vi vet hvilke råvarer som kommer fra områder med spesielt kritisk vanntilgang. Klimaregnskapene våre er allerede mye mer omfattende enn det de fleste andre norske selskap kan vise til. Vi har beregnet fullt klimautslipp, ikke bare i egen drift – såkalt Scope 1 og 2 – men også avtrykket til alle innsatsfaktorene – Scope 3. Vi er fornøyde med å være tidlig ute med dette.

Store kutt, ganske enkelt

Hvis vi bruker uttrykket lavthengende frukter så har vi plukket noen av disse i år. Med overgangen til fornybar strøm halverte vi eget klimautslipp, bare ved å sende en e-post til vår kraftleverandør. Men vi har også klatret lenger opp i dette frukttreet. Mills elektrifiserte produksjonen i Fredrikstad i desember, og fjernet med det nye 40 prosent av årlige Scope 1 og 2-utslipp.

Mills har også gjennomført livssyklusanalyser (LCA)– på store deler av porteføljen. Vi ble overrasket over å se at margarin kan ha mer enn fem ganger mindre klimautslipp enn meierismør! Ved å tilby sunnere og mer klimavennlige alternativer i en kategori oppnår vi to viktige ting: vi hjelper kundene våre med å nå målene, og vi hjelper forbrukerne til å ta bedre valg.

Full fres fremover

I 2022 blir den viktigste oppgaven å få både mål og innsikt til å bli enda mer levende i organisasjonen. Vi ser behovet for å repetere mer av både utfordringer, målsetninger og gode resultater, både internt og eksternt. Dette vil gjøre jobben enklere for innkjøperne, som skal operere i et stadig mer komplekst terreng og det vil hjelpe våre «innovatører» til å ha en tydelig rød tråd i sitt arbeid.


Nylig gjorde vi en enkel sammenlikning på bærekraftsmålsetninger for våre selskaper mot noen av våre dyktige kunder og konkurrenter. Vi målte egne KPIer innenfor områdene klima, matsvinn, emballasje og helse. Det er gledelig å se at vi ligger likt eller foran på samtlige områder.

Vi vet hvilke utfordringer som må løses, vi vet hvor vi står og vi vet hvor vi skal. Nå er det «bare» resten av jobben som skal gjøres.

Emilie Olderskog
Direktør for bærekraft og samfunnskontakt

Vår klimaambisjon

Vi tar vår del av ansvaret for å begrense den globale oppvarmingen til maksimalt 1,5 grader og har definert klimaambisjoner i tråd med Science Based Targets initiative (SBTi). ​

Vår matproduksjon* blir klimanøytral i 2021. ​

​Vi er bevisste at vi har en klimapåvirkning utover egen produksjon og at vi setter et stort avtrykk gjennom råvarer og emballasje vi kjøper inn. Dette er områder hvor vi kan oppnå betydelige klimareduksjoner, ved hjelp av bærekraftig innovasjon og nært samarbeid med våre leverandører. Derfor jobber vi for at leverandører som utgjør minimum 70 prosent av klimautslipp i vår leverandørkjede har satt seg klimareduksjonsmål i tråd med SBT senest 2025. Totalt skal våre Scope 3-utslipp reduseres med minimum 42 prosent ** innen 2030. Våre produkter skal være klimanøytrale senest 2050.​

*Mills Scope 1 + Scope 2 utslipp, ref. GHG-protokollen​

** Sett mot klimaregnskap for 2020

Ansatt i fabrikk inspiserer en boks soft flora

Administrerende direktør Chris Samways: Slik skal vi bli klimanøytrale